Algemene voorwaarden B2B

Home » Algemene Voorwaarden » Algemene voorwaarden B2B
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product
Filter by Categories
PVC
Tapijttegels

Artikel 1: Definities

 1. Aanbod: Algemeen begrip voor, maar niet beperkt tot, aanbod, aanbieding, opdracht, offerte, verkooporder en Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever.
 1. Gebruiker: Bekwatex B.V., h.o.d.n. Het Vloeren Magazijn, gevestigd aan Schering 39, 8281 JW, GENEMUIDEN, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 08212403.
 1. Opdrachtgever: Ieder (rechts-)persoon die aan Gebruiker een opdracht geeft of heeft gegeven.
 1. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Gebruiker en Opdrachtgever door middel van Aanbod en aanvaarding.
 1. Partijen: Gebruiker en Opdrachtgever gezamenlijk.
 1. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gebruikt door Bekwatex B.V., h.o.d.n. Het Vloeren Magazijn.

Artikel 2: Werkingssfeer

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever, alsmede de uitvoering daarvan.
  • Deze Voorwaarden worden bij het doen van een Aanbod door Gebruiker aan Opdrachtgever ter hand gesteld. Deze terhandstelling geschiedt per post of per elektronische weg.
  • De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
  • In geval van strijdigheid tussen bedingen uit deze Voorwaarden en bedingen uit de Overeenkomst, prevaleren de bedingen uit de Overeenkomst, tenzij anders aangegeven.
  • Een afwijking op deze Voorwaarden is enkel geldig indien deze nadrukkelijk tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen.
  • Mocht een bepaling van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht, waarbij Gebruiker bevoegd is de betreffende bepaling te vervangen door een andere bepaling van soortgelijke strekking.

Artikel 3: Aanbod en Overeenkomst

 • Een Aanbod, advies of andere informatie verstrekt door Gebruiker aan Opdrachtgever is geldig gedurende 30 dagen na afgiftedatum, tenzij nadrukkelijk anders in het Aanbod is vermeld.
  • Gebruiker stelt naar zijn beste vermogen een Aanbod op, waarbij wordt gestreefd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten te geven.
  • Een Aanbod is onder voorbehoud van fouten, wat betekent dat (kennelijke) vergissingen en/of (kennelijke) fouten in het Aanbod de Gebruiker niet binden.
  • Er komt een Overeenkomst tussen Partijen tot stand indien de aanvaarding van het Aanbod schriftelijk door Opdrachtgever is bevestigd aan Gebruiker. Deze bevestiging dient te geschieden per post of per elektronische weg en betreft de aanvaarding van het Aanbod.
  • Indien Opdrachtgever in zijn geheel of voor een deel niet akkoord is met het Aanbod van Gebruiker, kan Gebruiker daar niet aan worden gebonden, tenzij Gebruiker met Opdrachtgever een nieuwe overeenstemming bereikt op het Aanbod en indien het schriftelijk door Gebruiker aan Opdrachtgever is bevestigd.  
  • Mondelinge toezeggingen door of namens Gebruiker zijn slechts bindend als deze door Gebruiker schriftelijk zijn bevestigd aan Opdrachtgever.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 • De Overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Onder bepaalde tijd wordt verstaan; het voltooien van de Overeenkomst.
  • Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van zaken.
  • Gebruiker bepaalt, zo nodig in overleg met de Opdrachtgever, de wijze waarop en door wie de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
  • Gebruiker heeft het recht om de Overeenkomst in zijn geheel of in gedeelten te laten uitvoeren door één of meerdere derde(n).
  • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het deugdelijk aanleveren van alle informatie, middelen en documenten die noodzakelijk zijn voor Gebruiker om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De Opdrachtgever garandeert tevens de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, middelen en documenten.
  • Indien aan Gebruiker digitale bestanden of software worden verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
  • Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtgever in hiervoor genoemde informatieverplichting.
  • Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig de door Gebruiker benodigde informatie, middelen of documenten verstrekt, heeft Gebruiker het recht om de Overeenkomst op te schorten totdat deze wel (volledig) zijn verstrekt.
  • De levering van goederen en de uitvoering van de werkzaamheden geschiedt op het adres dat de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt aan de Gebruiker.
  • Gebruiker zal zich inspannen om de overeengekomen (leverings-)termijnen tijdig uit te voeren. De Opdrachtgever kan aan eventueel genoemde termijnen geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn door Gebruiker geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
  • Indien levering conform de Overeenkomst onmogelijk blijkt, zal de Gebruiker zich inspannen om een vergelijkbaar product ter beschikking te stellen, een en ander in overeenstemming met de Opdrachtgever.
  • Indien levering conform de Overeenkomst onmogelijk blijkt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen, zonder dat hij een schadevergoeding is verschuldigd aan Gebruiker.

Artikel 5: Wijziging van de Overeenkomst

 • De door Opdrachtgever gewenste wijziging(en) van de Overeenkomst zijn enkel geldig indien Gebruiker daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Gebruiker is nimmer verplicht om de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen te accepteren.
 • Opdrachtgever erkent dat een wijziging van de Overeenkomst gevolgen kan hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst en vrijwaart Gebruiker voor die gevolgen en erkent dat door Gebruiker extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.
 • Gebruiker heeft het recht om de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanvullende kosten als gevolg van de wijziging of aanvulling.

Artikel 6: Tarieven

 • De door Gebruiker afgegeven tarieven in onder meer het Aanbod en Overeenkomst zijn exclusief BTW, verzend- en administratiekosten, tenzij tussen Partijen anders overeengekomen.
 • Werkzaamheden van Gebruiker die niet onder de Overeenkomst vallen (‘meerwerk’) zullen worden uitgevoerd tegen het meest recente uurtarief van Gebruiker.
 • Gebruiker heeft het recht om jaarlijks de tarieven te indexeren en een prijsverhoging door te voeren, tenzij in de Overeenkomst anders bepaald.  Prijsverhogingen zullen in overleg met Opdrachtgever worden besproken en doorgevoerd.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

 • Gebruiker zal achteraf factureren, maar heeft het recht deelfacturen te versturen in geval van een grote opdracht dan wel langdurige Overeenkomst.
 • De factuurbetaling dient te worden verricht binnen 30 dagen na factuurdatum. Dit betreft een fatale termijn.
 • De betaling dient per bankoverschrijving te geschieden.
 • Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever in verzuim.
 • Indien Opdrachtgever na een betalingsherinnering nog steeds tekortschiet in de nakoming van haar betalingsverplichting, heeft Gebruiker het recht om de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW te eisen van Opdrachtgever. Tevens heeft Gebruiker het recht om incassokosten en andere gerechtelijke kosten in rekening te brengen.
 • Facturen mogen niet worden verrekend.
 • Gebruiker behoudt het recht de werkzaamheden te staken totdat de Opdrachtgever aan zijn (betalings‑)verplichtingen heeft voldaan.
 • In geval van wettelijke schuldsanering, faillissement of beslag, zijn alle vorderingen van Gebruiker direct en volledig opeisbaar.

Artikel 8 : Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Gebruiker geleverde goederen, zaken, producten, diensten en adviezen, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, schetsen en tekeningen, blijven te allen tijde het eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever aan al zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan.
 • In geval van (persoonlijk) faillissement, wettelijke schuldsanering of beslag, heeft Gebruiker het recht om alle geleverde zaken en diensten op te eisen, zolang Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet heeft voldaan en het eigendom nog  niet is overgegaan naar Opdrachtgever.
 • Indien Gebruiker gebruik wil maken van het eigendomsvoorbehoud geeft Opdrachtnemer voor heden en toekomst een onvoorwaardelijke en niet-herroepbare toestemming om de zaken die het betreft door Gebruiker te laten ophalen.

Artikel 9: Privacy en bewaren gegevens

 • Gebruiker verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst (persoons‑)gegevens conform de geldende privacywetgeving.
 • De privacyverklaring van Gebruiker is te raadplegen op de website van Gebruiker.
 • De wettelijke bewaartermijnen worden door Gebruiker in acht genomen.
 • Om service te kunnen blijven geven, in combinatie met de te geven garantie, is het voor de Gebruiker noodzakelijk om gegevens twintig (20) jaar te bewaren.

Artikel 10 : Klachten en garantie

 1. Klachten inzake de Overeenkomst en/of de geleverde diensten dienen door Opdrachtgever zo snel mogelijk na constatering kenbaar te worden gemaakt aan Gebruiker.
 2. Indien de klacht gegrond is, zal Gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
 3. Gebruiker zal een klacht altijd eerst zelf gaan oplossen. Het oplossen van een klacht gebeurt uiterlijk op de eerste zaterdag van de tweede maand nadat de melding is ontvangen. Er zal een oplossing worden geboden aan de Opdrachtgever of er worden als service herstelwerkzaamheden verricht. Gebruiker heeft het recht om, in overleg met Opdrachtgever, de service ook op een andere dag te verrichten.
 4. Gelet op de aard van de werkzaamheden van Gebruiker, wordt er door Gebruiker aan Opdrachtgever op de service één (1) jaar garantie gegeven.
 5. Enige uitzondering op het product is de ‘werking’ van het product, doordat het product kan uitzetten of krimpen door verschillende omstandigheden. Hierop wordt geen garantie gegeven.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker heeft een aansprakelijkheids- verzekering die noodzakelijk is bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De aansprakelijkheid van Gebruiker is te allen tijde beperkt tot enkel directe schade en in ieder geval nimmer meer dan dat de verzekering van Gebruiker uitkeert.
 3. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, maar nooit meer dan de waarde van de Overeenkomst.
 4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en andere gevolgschade.
 5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een derde partij die niet is ingeschakeld door Gebruiker.
 6. Ingeval er schade aan goederen dan wel producten ontstaat door het doen of nalaten van Opdrachtgever, is Opdrachtgever jegens Gebruiker aansprakelijk voor schade.
 7. In alle (hiervoor genoemde) gevallen geldt dat er een beroep kan worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker, waarbij de Opdrachtgever in alle gevallen een eigen risico draagt.

Artikel 12: Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien nakoming (tijdelijk of blijvend) wordt verhinderd door een omstandigheid die Gebruiker niet heeft kunnen voorkomen en Gebruiker niet kan worden toegerekend (‘overmacht’).
 2. Onder overmacht wordt verstaan, maar niet beperkt tot:  (schade door) weersomstandigheden, stakingen in het bedrijf van de door Gebruiker ingeschakelde derde, ziekte, leveringsproblemen aan de zijde van één of meer (toe)leveranciers, wijziging van wet- en regelgeving en epidemieën.  
 3. In geval van een overmachtssituatie zal Gebruiker te allen tijde in overleg treden met Opdrachtgever om een alternatief te bieden, dan wel een (tijdelijk) passende oplossing te vinden.

Artikel 13: Opzegging en ontbinding

 1. Gebruiker mag ervan uit gaan dat met het aangaan van de Overeenkomst, deze niet zonder overleg wordt beëindigd. Partijen hebben echter allebei het recht de Overeenkomst tussentijds te beëindigen.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 3. Bij tussentijdse opzegging door een van de Partijen, dan is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de openstaande facturen en heeft Gebruiker het recht om de tot dan toe verrichte werkzaamheden te declareren.  
 4. Aanvullend geldt dat in geval van tussentijdse opzegging dan wel beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, Gebruiker het recht heeft om 20% van de totale kosten die zijn overeengekomen in de Overeenkomst, bij Opdrachtgever in rekening te brengen als schadevergoeding.
 5. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Artikel 14: Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien er sprake is van een geschil tussen Partijen, erkennen Partijen eerst gezamenlijk in goed onderling overleg het geschil op te lossen, alvorens zich te wenden tot een bevoegde rechter.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
 3. Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst alsmede op de totstandkoming daarvan en de eventuele interpretatie van bepalingen die door Partijen verschillend worden uitgelegd, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.